Algemene Voorwaarden VERWEIJ EVENTS
Artikel 1 - Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VERWEIJ EVENTS en een Opdrachtgever waarop VERWEIJ EVENTS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen door VERWEIJ EVENTS in het kader van voor een opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van VERWEIJ EVENTS en zijn directie.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VERWEIJ EVENTS en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5 Indien VERWEIJ EVENTS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VERWEIJ EVENTS in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Activiteiten: alle programma's en evenementen welke door VERWEIJ EVENTS worden georganiseerd.
2.2 Opdrachtgever: alle bedrijven, verenigingen en particulieren die gebruik maken van de diensten van VERWEIJ EVENTS.
2.3 VERWEIJ EVENTS: de (rechts) persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement of activiteit, dan wel die zich in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
2.4 Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en VERWEIJ EVENTS tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement of activiteit..
2.5 Deelnemer: iedere deelnemer (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die deelneemt aan een door VERWEIJ EVENTS georganiseerd evenement of georganiseerde activiteit.
2.6 Productiedatum: de (eerste) dag waarop een overeenkomst door VERWEIJ EVENTS te organiseren of uit te voeren evenement/activiteit zal plaatsvinden.
2.7 Locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een evenement/activiteit
2.8 Uitkoopsom: de all in prijs voor het desbetreffende onderdeel van een door VERWEIJ EVENTS te organiseren of uit te voeren evenement/activiteit waarop deze term betrekking heeft, met inbegrip van belastingen (uitgezonderd omzetbelasting),premieheffing, indien van toepassing.

Artikel 3 - Offertes 3.1 Een eerste oriënterend gesprek met een potentiële opdrachtgever is vrij van kosten:
3.2 Offertes van VERWEIJ EVENTS gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.
3.3 Offertes van VERWEIJ EVENTS hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt VERWEIJ EVENTS zicht het recht voor, om een offerte in te trekken of aan te passen.
3.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 VERWEIJ EVENTS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VERWEIJ EVENTS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VERWEIJ EVENTS anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht VERWEIJ EVENTS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 - Uitvoering van een overeenkomst:

4.1 VERWEIJ EVENTS bevestigt de aanmelding voor een door VERWEIJ EVENTS georganiseerd evenement of georganiseerde activiteit middels een schriftelijke overeenkomst.
4.2 De overeenkomst tussen VERWEIJ EVENTS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 VERWEIJ EVENTS zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan
4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VERWEIJ EVENTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VERWEIJ EVENTS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VERWEIJ EVENTS zijn verstrekt, heeft VERWEIJ EVENTS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan VERWEIJ EVENTS ter beschikking heeft gesteld.
4.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VERWEIJ EVENTS gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VERWEIJ EVENTS daardoor direct of indirect ontstaan.
4.7 VERWEIJ EVENTS is gerechtigd de overeenkomst voortvloeiend uit de opdracht als vervallen te beschouwen indien de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging deze getekend heeft geretourneerd aan VERWEIJ EVENTS zonder dat VERWEIJ EVENTS ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is.
4.8 Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 5 - Opschorting / annulering:

5.1 VERWEIJ EVENTS is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of te annuleren, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
5.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VERWEIJ EVENTS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VERWEIJ EVENTS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.3 Indien VERWEIJ EVENTS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is VERWEIJ EVENTS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VERWEIJ EVENTS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VERWEIJ EVENTS, zal VERWEIJ EVENTS in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VERWEIJ EVENTS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VERWEIJ EVENTS anders aangeeft.
5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VERWEIJ EVENTS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VERWEIJ EVENTS op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 - Facturen en betaling:

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door VERWEIJ EVENTS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VERWEIJ EVENTS aangegeven. VERWEIJ EVENTS is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de kostprijs van VERWEIJ EVENTS wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is VERWEIJ EVENTS gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van VERWEIJ EVENTS geldende dagkoers gehanteerd.
6.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4 VERWEIJ EVENTS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VERWEIJ EVENTS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VERWEIJ EVENTS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VERWEIJ EVENTS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VERWEIJ EVENTS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 - Tekortkomingen opdrachtgever:

7.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan VERWEIJ EVENTS een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van VERWEIJ EVENTS om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.
7.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die VERWEIJ EVENTS in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan VERWEIJ EVENTS worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door VERWEIJ EVENTS van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 8 - Wetenschap van risico:

8.1 Bij bevestiging van een evenement of een activiteit bij VERWEIJ EVENTS wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.
8.2 Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van het evenement of activiteit waaraan alle deelnemers gaan deelnemen.
8.3 Opdrachtgever verklaart alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten vooraf aan VERWEIJ EVENTS te hebben gemeld.
8.4 Opdrachtgever verklaart dat de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan het evenement of de activiteit deel te nemen zonder daarbij zichzelf of andere in gevaar te brengen

Artikel 9 - Overmacht:

9.1 VERWEIJ EVENTS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VERWEIJ EVENTS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VERWEIJ EVENTS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VERWEIJ EVENTS of van derden daaronder begrepen. VERWEIJ EVENTS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VERWEIJ EVENTS zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3 VERWEIJ EVENTS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 10 dagen dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Voor zover VERWEIJ EVENTS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VERWEIJ EVENTS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 VERWEIJ EVENTS heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. VERWEIJ EVENTS is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid:

10.1 Indien VERWEIJ EVENTS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 VERWEIJ EVENTS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VERWEIJ EVENTS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3 Indien VERWEIJ EVENTS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VERWEIJ EVENTS beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan VERWEIJ EVENTS kenbaar te zijn gemaakt binnen zeven dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van VERWEIJ EVENTS bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
10.5 De aansprakelijkheid van VERWEIJ EVENTS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.6 VERWEIJ EVENTS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VERWEIJ EVENTS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VERWEIJ EVENTS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. VERWEIJ EVENTS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VERWEIJ EVENTS of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 - Vrijwaring:

11.1 De Opdrachtgever vrijwaart VERWEIJ EVENTS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VERWEIJ EVENTS toerekenbaar is. Indien VERWEIJ EVENTS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden VERWEIJ EVENTS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VERWEIJ EVENTS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VERWEIJ EVENTS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud:

12.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van VERWEIJ EVENTS in verband met een evenement of activiteit buiten VERWEIJ EVENTS om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een evenement of activiteit te herhalen.
12.2 Het door in het kader van de overeenkomst VERWEIJ EVENTS geleverde blijft eigendom van VERWEIJ EVENTS totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met VERWEIJ EVENTS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.3 Het door VERWEIJ EVENTS geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VERWEIJ EVENTS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om VERWEIJ EVENTS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VERWEIJ EVENTS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VERWEIJ EVENTS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens VERWEIJ EVENTS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
12.5 Voor het geval VERWEIJ EVENTS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VERWEIJ EVENTS en door VERWEIJ EVENTS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VERWEIJ EVENTS zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom:

13.1 VERWEIJ EVENTS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. VERWEIJ EVENTS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 - Toepasselijkheid andere voorwaarden:

14.1 VERWEIJ EVENTS is ten allen tijde gerechtigd bepalingen uit de voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van de gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten, van toepassing te verklaren. In ieder geval zullen in voorkomende gevallen de hierna genoemde algemene voorwaarden mede op de overeenkomst van toepassing zijn.
14.2 Indien VERWEIJ EVENTS ten behoeve van of bij de uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan zijn mede op de overeenkomst tussen VERWEIJ EVENTS en opdrachtgever van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983, uitgegeven door Horeca Federatie te 's-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 94/1983, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, voor zover het horecadiensten betreft.
14.3 Indien VERWEIJ EVENTS ten behoeve van of bij de uitvoering van de opdracht overeenkomsten heeft gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen, dan zijn mede op de overeenkomst tussen VERWEIJ EVENTS en opdrachtgever van toepassing de Algemene Vervoer - en Reisvoorwaarden, uitgegeven door KNV/Busvervoer Nederland en
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 137/1991, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, voor zover het vervoersdiensten betreft.
14.4 Voornoemde algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. i
14.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde algemene voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, zullen de voorwaarden van VERWEIJ EVENTS prevaleren

Artikel 15 - Toepasselijk recht en Geschillen:

15.1 Geschillen tussen opdrachtgever en VERWEIJ EVENTS zullen in eerste instantie aan de door Onafhankelijke Evenementen Organisatoren in samenwerking met branchevereniging IDEA ingestelde Geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
15.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VERWEIJ EVENTS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.3 De rechter in de vestigingsplaats van VERWEIJ EVENTS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VERWEIJ EVENTS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 - Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden:

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 21-12-2016.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met VERWEIJ EVENTS.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.